روپوش پزشکی: تمایز پزشک و دیگر کادر درمانی
روپوش پزشکی: تمایز پزشک و دیگر کادر درمانی

تحقیقات انجام شده توسط دکتر آلیسون اسندن حاکی از سردرگمی بیماران در شناخت پزشک، پرستار، دانشجوی پزشکی و دیگر کادر درمانی از یکدیگر است چرا که تمامی این افراد روپوش پزشکی به تن دارند. پیشنهاد دکتر اسندن استفاده از روپوش متفاوت توسط پزشکان بود.

وی تمایز پوششی کادر پرواز را به عنوان مثال مطرح کرده است؛ درست مانند لباس متفاوت خلبان، کمک خلبان و دیگر کادر پرواز. دکتر اسندن به بررسی وجود پوشش مشابه بین کادر درمانی پرداخت و بازخورد بیماران، پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری را نسبت به این موضوع در نظر گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که هیچ راهی برای تشخیص موقعیت حرفه ای کادر درمانی از یکدیگر وجود ندارد. همگی روپوش سفید بر تن دارند بنابراین تشخیص دانشجو از پزشک و پزشک از پرستار و بالعکس مشکل است. هر فردی با پوشیدن یک روپوش میتواند خود را به راحتی یک پزشک نشان دهد. روپوش پزشکی باید به گونه ای باشد که با نگاه کردن به آن بتوان درجه و موقعیت کاری فرد را تشخیص داد و سپس در صورت لزوم سوال یا مشکل خود را با وی مطرح کرد. درست همچون افراد نظامی که با درجه ی سرشانه از یکدیگر متمایز می شوند برای پزشکان نیز میتوان چنین طرحی را اجرا کرد. در مورد دانشجویان پزشکی میتوان روپوش با رنگی غیر سفید انتخاب کرد و سال تحصیلی وی بر روی آن درج شود. دکتر چارلز ساندرز نیز اعتقاد خود را به نوع روپوش پزشکی به صراحت بیان کرده است؛ بنا بر گفته ی وی روپوش پزشکی متفاوت و کارت شناسایی به بیمار برای تشخیص بهتر کمک کرده و او را از انجام بهترین خدمات پزشکی خاطر جمع می کند؛ اما انجام این کار نیاز به زیر ساخت های خاص خود را داشته و باید هماهنگی جامع و کاملی بین تمام مراکز پزشکی وجود داشته باشد.