نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۴۳

کلستومي به معنای ايجاد يک خروجی جهت روده بزرگ بر روی شکم می باشد. در انتهای روده کوچک روده بزرگ وجود دارد و بعد (رکتوم) یعنی جایی که مدفوع خارج میگردد. به اين خروجی استوما گفته ميشود.کیسه کلستومی: به هنگام غعالیت های ورزشی و هنگام فعالیت جنسی مورد استفاده قرار می گیرد.و معمولا وقتی که شما می خواهید روزی دو یا سه بار یا کمتر به تعویض کیسه خود بپردازید کیسه کلستومی مورد مناسبی برای شما می باشد .در این بخش شما می توانید انواع کیسه های کلستومی را با خیالی آسوده تهیه نمایید.